Data Manipulation Language (Veri İşleme Dili) kısaca DML verileri tablolara eklemeyi, mevcut verileri almayı ve değiştirmeyi, mevcut tablolardan verileri silmemize olanak sağlar. Temel DML komutları SELECT, INSERT UPDATE ve DELETE.

SELECT

SELECT deyimi, veri tabanından belirli bir veri kümesini seçmek için kullanılır. SELECT ifadesi tarafından döndürülen veriler, sonuç kümesi olarak adlandırılan bir sonuç tablosunda saklanır. Temel kullanımı aşağıdaki gibidir.

SELECT column1, column2, …

FROM table_name;

Örneğin kullanıcılar adında bir tablomuz olsun.

Herkese merhabalar,

Bugün Oracle’ da kullandığımız tarih fonksiyonlarından bahsedeceğim. Örneklerimi DUAL tablosu ile gerçekleştireceğim. DUAL tablosu Oracle veri tabanı tarafından otomatik olarak oluşturulan bir tablodur. DUAL, SYS kullanıcısının şemasındadır ancak DUAL adıyla tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir. VARCHAR2 (1) olarak tanımlanan DUMMY adlı bir sütuna sahiptir ve X değerine sahip bir satır içerir.

Bu yazımda Oracle’da kullandığımız string fonksiyonlarından bahsedeceğim. Fonksiyon örneklerini “dual” tablosu üzerinden gerçekleştireceğim.

Dual tablosu dummy adında varchar2(1) tipinde 1 bitlik tek kolondan ve X değeri bulunan bir satırdan oluşur.

Bu yazımda Oracle’da kullandığımız sequence kavramından bahsedeceğim. Genel olarak id değerlerini yada istediğimiz herhangi bir kolonu otomatik artan olarak ayarlamak isteyebiliriz. Sql Server’da otomatik artan kolon oluşturmak için Identity anahtar kelimesini kullanırız.

Örneğin Identity(1, 1) yazdığımızda 1'den başlayan ve birer birer artan sütun oluşturmak isteriz.

Türkçeye birleştirme, ekleme, katılma olarak çevirebiliriz. Join ifadelerini kümelere benzetebiliriz.

S(A) -> A kümesinin eleman sayısı

S(B) -> B kümesinin eleman sayısı

S(AUB) -> A birleşim B

S(A∩B) -> A kesişim B

S(AUB) -> S(A) + S(B) - S(A∩B)

Döngüler, bir programdaki kodun belirli bir bölümünün istenen sayıda çalıştırılmasını sağlar.

1)BASIC LOOP

Oracle’da, döngü gövdesinin kaç kez yürütülmesini istediğimizden emin olmadığımızda ve döngü gövdesinin en az bir kez yürütülmesini istediğimizde LOOP ifadesini kullanırız.

Temel kod yapısı aşağıdaki gibidir.

Döngü EXIT ifadesi ile sonlandırılmalıdır eğer sonlandırılmazsa sonsuz döngü oluşur.

Bir döngü içinde EXIT ifadesiyle karşılaşıldığında, döngü hemen sonlandırılır ve program kontrolü döngüden bir sonraki ifadeden devam eder.

1 den 5 e kadar sayıları yazdırmak istersek;

Kodumuzu çalıştırıp sonucu görmek istersek;

Stored Procedure (Saklı Yordam) tıpkı veritabanı tetikleyicileri gibi, veritabanında saklanır. Depolanan prosedürlerin en önemli avantajlarından biri, ticari işlemleri kapsüllemek ve temsil etmek için kullanılabilmeleridir. Örneğin, bir ürün satışını, bir kredi güncellemesini veya yeni bir müşterinin eklenmesini temsil eden bir prosedür oluşturabilirsiniz. Prosedür kullanımının avantajları vardır:

✤ Prosedürler, ağ trafiğini önemli ölçüde azaltır ve performansı artırır.

✤ Prosedür sunucuda saklandığından, ağ üzerinden tek tek SQL ifadelerinin aktarımı yoktur.

✤Depolanan prosedürler, kod izolasyonu ve kod paylaşımı yoluyla (uygulama programları tarafından çağrılan benzersiz PL / SQL modülleri yaratarak) kod tekrarını azaltmaya yardımcı olur, böylece hata olasılığını ve uygulama geliştirme ve bakım maliyetini en…

1)ASCII

ASCII(American Standard Code for Information Interchange) 7 bitlik bir karakter kümesidir. Fonksiyon içine yazılan karakterin ASCII karakter karşılığını döndürür. Temel kullanımı aşağıdaki gibidir.

SELECT ASCII(character);

1)GETDATE

Geçerli veritabanı sistemi tarihini ve saatini ‘YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MMM’ formatında döndürür. Temel kullanımı aşağıdaki gibidir.

SELECT GETDATE();

1)ABS

Fonksiyon içinde belirtilen sayının mutlak değerini verir. Kullanımı aşağıdaki gibidir.

SELECT ABS(number) ;

Merve KÜÇÜKDOĞRU

Bilgisayar Mühendisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store